Kamila Szubertowicz-Wierzowiecka

Kamila Szubertowicz-Wierzowiecka

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny i systemowy, pedagog

Ukończyłam wydział psychologii SWPS we Wrocławiu. Jestem także psychoterapeutką pracującą w nurcie poznawczo-behawioralnym w trakcie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej rekomendowanej przez PTTPB. Specjalizuję się w poradnictwie psychologicznym oraz psychoterapii indywidualnej osób dorosłych i młodzieży. Udzielam pomocy w zakresie samorozwoju, problemów emocjonalnych, zaburzeń nerwicowych, depresyjnych, obsesyjno-kompulsywnych, lękowych, fobii, a także problemów psychosomatycznych Prowadzę również psychoterapię par i terapię rodzinną, do której posiadam przygotowanie merytoryczne jako absolwentka certyfikowanego kursu Terapii Systemowej Rodzin oraz Studium Psychoterapii Par w nurcie systemowym. Odbyłam także liczne szkolenia, m.in. staż z opieki paliatywnej w FWHDD w Warszawie. Posiadam doświadczenie w opiece psychologicznej nad osobami leczonymi paliatywnie. Wspomagam też w sytuacjach straty: śmierci i żałoby oraz udzielam wsparcia kobietom po poronieniach i terminacji ciąży oraz rodzicom dzieci z wadami letalnymi. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

 

Dominika Pliszek

Dominika Pliszek

Psychoterapeuta, socjoterapeuta, pedagog.

Jestem pedagogiem, socjoterapeutą oraz psychoterapeutą psychodynamicznym. Ukończyłam czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne oraz dwuletnie szkolenie socjoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Prowadzę psychoterapię młodzieży oraz osób dorosłych. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń osobowości. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w szkole, współpracując ze stowarzyszeniami, fundacjami oraz prowadząc procesy psychoterapeutyczne indywidualne oraz socjoterapię. Swoje działania zawodowe poddaję regularnej superwizji.
W mojej pracy najważniejsze są dla mnie szacunek, szczerość i poczucie bezpieczeństwa. Jestem po to, żeby wspomóc pacjentów w dążeniu do trwałej zmiany i w konsekwencji, do poprawy jakości życia.

Karolina Hajek

Karolina Hajek

Jestem certyfikowanym terapeutą uzależnień z piętnastoletnim doświadczeniem w pracy z osobami uzależnionymi zarówno od substancji psychoaktywnych jak i behawioralnie. Prowadziłam terapię indywidualną i grupową w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia we Wrocławiu oraz na Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień w Milickim Centrum Medycznym. Obecnie pracuję na Oddziale Psychiatrycznym tegoż centrum oraz w Centrum Profilaktyki i Terapii Psychiatrycznej SALUS w Miliczu, gdzie prowadzę terapię osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA. W swojej pracy wykorzystuję również umiejętności i wiedzę zdobytą w ukończonej przeze mnie Szkole Psychoterapii Gestalt we Wrocławiu.

Najważniejsze dla mnie w mojej pracy jest to, aby wspomóc pacjentów poprzez towarzyszenie im w dokonywaniu zmian w życiu owocujących satysfakcjonującymi relacjami osobistymi i zawodowymi.

Anita Siudek - zdjęcie

Anita Siudek

Jestem psychologiem. Ukończyłam studia psychologiczne o specjalności klinicznej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Moje dotychczasowe doświadczenie zdobywałam w Centrum Neuropsychiatrii Neuromed na Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży, w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, a także w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego w II i IV Oddziale Stacjonarnym.

Uczestniczyłam w specjalistycznych szkoleniach psychologicznych – m.in. z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Ukończyłam również Studium Interwencji Kryzysowej grupy ARCAN rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ).

Obecnie pracuję jako psycholog w Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie. W ENSO prowadzę konsultacje i terapię psychologiczną dla dorosłych i dzieci.

W swojej pracy kładę nacisk na znaczenie relacji opartej na poczuciu bezpieczeństwa i empatii.

 

Katarzyna Sadowska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie i 4-letnie studia doktoranckie z psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie uzyskałam tytuł doktora nauk społecznych.
Obecnie uczestniczę w 4-letnim całościowym kursie psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe ze Stosowanej Analizy Zachowania, a także Oligofrenopedagogiki. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzinami, osobami niepełnosprawnymi i osobami doświadczającymi przemocy.

Pracuję głównie w nurcie systemowym. Udzielam pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i dorosłym. Prowadzę psychoterapię indywidualną, terapię par i terapię rodzinną. Swoją pracę systematycznie poddaję superwizji.

Zachęcamy do kontaktu!

Paulina Pakulnicka

Ukończyłam psychologię na kierunku psychologia kliniczna i zdrowia na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Byłam uczestniczką szkoleń z zakresu Interwencji Kryzysowej, Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz szkolenia “Otwarty Dialog”. Aktualnie uczęszczam na zajęcia drugiego roku szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej, gdzie podnoszę swoje kwalifikację w zakresie psychoterapii.
W ENSO zajmuję się wsparciem osób znajdujących się w kryzysie. Pracuję z osobami chorującymi psychicznie. Psychoedukuję i wspieram osoby doświadczające przemocy.

Zachęcamy do kontaktu!

Ewa Czajkowska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą z wieloletnim doświadczeniem klinicznym. Jestem absolwentką pięcioletnich studiów magisterskich na wydziale psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Ukończyłam roczne podyplomowe studia z zakresu psychologii klinicznej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej w Sopocie. Obecnie jestem w procesie certyfikacji. Swoją praktykę kliniczną opieram na wciąż pogłębianej wiedzy, doświadczeniu oraz systematycznej superwizji.

Zajmuję się udzielaniem pomocy osobom dorosłym, cierpiącym z powodu lęków, depresji, trudności w budowaniu bliskich relacji, osobom w żałobie oraz nie radzącym sobie z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi. Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu, osobami współuzależnionymi oraz Dorosłymi Dziećmi Alkoholików (DDA) jak również z osobami dotkniętymi traumą i cierpieniem emocjonalnym z powodu różnych dysfunkcji rodzinnych oraz urazów psychicznych.

Zachęcamy do kontaktu!

Urszula Szopa - zdjęcie

Urszula Szopa

Jestem doświadczonym psychologiem i terapeutą uzależnień. Ukończyłam:
– studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Warszawskim.
– Studium Pomocy Psychologicznej w Warszawie, nabywając umiejętności pracy psychoterapeutycznej z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz ich rodzinami(współuzależnionymi).
– szkolenie w zakresie Systemowej Terapii Rodzin prowadzone przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
– Studium Terapii Uzależnień dla specjalistów psychoterapii uzależnień w Warszawie,
– szkolenie w zakresie „Przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w szkole” prowadzone przez Wrocławską Pracownię Psychoedukacji i Terapii ”Plus” PTP.
– szkolenie w zakresie leczenia zaburzeń psychosomatycznych i somatopodobnych w Poznaniu.
– kurs doskonalenia zawodowego: Jak realizować autorski program wychowania ”Życie i miłość” zorganizowany przez DODN w Legnicy
– szkolenie w zakresie pracy wychowawczo-profilaktycznej „Szkolna interwencja wobec ucznia sięgającego po środki psychoaktywne” przeprowadzone przez Pracownię Profilaktyki młodzieżowej „Pro-M” we Wrocławiu.
Posiadam trzydziestoletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywałam między innymi w poradni uzależnień i współuzależnień we Wrocławiu, w poradni zdrowia psychicznego dla osób dorosłych, w szkole podstawowej i gimnazjum, na oddziale psychiatrii dziecięcej, w poradni kardiologicznej oraz w prywatnym ośrodku terapii uzależnień i współuzależnieni i w poradni antynikotynowej.
Prowadzę terapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu, zakupów.
Prowadzę terapię indywidualną i grupową dla osób współuzależnionych.
Udzielam pomocy psychologicznej osobom zmagającym się z nerwicą i depresją oraz będącym w kryzysie psychicznym i rodzinnym. Prowadzę psychoterapię systemową całej rodziny oraz terapię par. Pracuję również z dziećmi i młodzieżą z trudnościami wychowawczymi oraz z ich rodzicami.
Zajmuję się terapią indywidualną osób, które chcą rzucić palenie tytoniu, a także prowadzę zajęcia relaksacyjne dla pacjentów z nerwicą, depresją i pacjentów kardiologicznych (po zawale serca i bypassach).

Zachęcamy do kontaktu!

Anna Formeister – Dziuk

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym w trakcie certyfikacji. Tytuł magistra psychologii uzyskałam na Uniwersytecie Gdańskim, następnie ukończyłam studia podyplomowe z zakresu psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Obecnie uczestniczę w specjalistycznym 4-letnim szkoleniu psychoterapeutycznym w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako psycholog w służbach mundurowych oraz w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Gdańskiego Centrum Zdrowia. Dodatkowo współpracuję z firmami i instytucjami publicznymi prowadząc szkolenia i warsztaty zarówno dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Swoją pracę poddaję stałej superwizji. Stale podnoszę swoje umiejętności i kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach psychologicznej.

W swojej pracy korzystam głównie z podejścia klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii schematu i uważności. Najważniejszą zasadą, którą kieruję się w pracy z klientem, jest relacja oparta na poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, dająca możliwość otwartej rozmowy i wspólnego stawiania czoła trudnościom i wyzwaniom.

Zachęcamy do kontaktu!

Elżbieta Karpińska

Ukończyłam studia pedagogiczne na Uniwersytecie Gdańskim o specjalizacji opiekuńczo- wychowawczej. Jestem pedagogiem, specjalistą do spraw terapii pedagogicznej oraz diagnozy trudności dydaktyczno-wychowawczych. Swoją wiedzę i warsztat pracy rozwijam uczestnicząc w licznych szkoleniach dla profesjonalistów. Od ponad dziesięciu lat wspieram rodziców w nabywaniu i rozwijaniu kompetencji rodzicielskich oraz wychowawczych podczas indywidualnych konsultacji, jak również prowadząc zajęcia grupowe – Szkołę Dla Rodziców. Tym właśnie zajmuję się w ENSO.
Zapraszam tych, którzy planują rodzicielstwo, tych, którzy spodziewają się dziecka wkrótce i, rzecz jasna, tych, którzy Rodzicami już są. Na tematycznie podzielonych zajęciach każdy odnajdzie to, co go najbardziej interesuje: jak przygotować się do roli Rodzica? Jak czerpać satysfakcję z rodzicielstwa, by czuć się najwspanialszym rodzicem dla swojego dziecka? Jak nauczyć się konsekwencji? W jaki sposób rozmawiać z dzieckiem i jak go słuchać? Serdecznie zapraszam na zajęcia!

Zachęcamy do kontaktu!