Monika Chrzanowska - ENSO

Monika Chrzanowska

Jestem absolwentką jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim, kierunek psychologia. Posiadam uprawnienia interwenta kryzysowego oraz jestem psychoterapeutą DMT w trakcie czteroletniego szkolenia spełniające kryteria EADMT i akredytowane przez PSPTiR. Mam także kwalifikacje psychologa transportu uzyskane na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam prowadząc między innymi terapię w szpitalach psychiatrycznych zarówno z dorosłymi w IV Wojskowym Szpitalu Klinicznym na Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego, jak i młodzieżą w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym na Oddziale psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży. Swoje umiejętności rozwijałam pracując przez kilka lat jako psycholog w służbach mundurowych oraz uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach.

Praca jest dla mnie pasją, którą wciąż rozwijam. Dzięki nauce w gronie międzynarodowych specjalistów, moje podejście jest wielowymiarowe, a każdą osobę traktuję indywidualnie dostosowując swoje metody pracy do zgłaszanych potrzeb. Podczas pracy z klientem, najważniejsze jest dla mnie poczucie bezpieczeństwa umożliwiające dzielenie się trudnościami oraz atmosfera wsparcia, akceptacji i swobodnego dialogu, prowadząca do wypracowania wspólnych rozwiązań zgłaszanych trudności oraz problemów. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Zachęcamy do kontaktu!

Kamila Szubertowicz-Wierzowiecka

Kamila Szubertowicz-Wierzowiecka

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny i systemowy, pedagog

Ukończyłam wydział psychologii SWPS we Wrocławiu. Jestem także psychoterapeutką pracującą w nurcie poznawczo-behawioralnym w trakcie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej rekomendowanej przez PTTPB. Specjalizuję się w poradnictwie psychologicznym oraz psychoterapii indywidualnej osób dorosłych i młodzieży. Udzielam pomocy w zakresie samorozwoju, problemów emocjonalnych, zaburzeń nerwicowych, depresyjnych, obsesyjno-kompulsywnych, lękowych, fobii, a także problemów psychosomatycznych Prowadzę również psychoterapię par i terapię rodzinną, do której posiadam przygotowanie merytoryczne jako absolwentka certyfikowanego kursu Terapii Systemowej Rodzin oraz Studium Psychoterapii Par w nurcie systemowym. Odbyłam także liczne szkolenia, m.in. staż z opieki paliatywnej w FWHDD w Warszawie. Posiadam doświadczenie w opiece psychologicznej nad osobami leczonymi paliatywnie. Wspomagam też w sytuacjach straty: śmierci i żałoby oraz udzielam wsparcia kobietom po poronieniach i terminacji ciąży oraz rodzicom dzieci z wadami letalnymi. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Zachęcamy do kontaktu!

Dominika Pliszek

Dominika Pliszek

Psychoterapeuta, socjoterapeuta, pedagog.

Jestem pedagogiem, socjoterapeutą oraz psychoterapeutą psychodynamicznym. Ukończyłam czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne oraz dwuletnie szkolenie socjoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Prowadzę psychoterapię młodzieży oraz osób dorosłych. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń osobowości. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w szkole, współpracując ze stowarzyszeniami, fundacjami oraz prowadząc procesy psychoterapeutyczne indywidualne oraz socjoterapię. Swoje działania zawodowe poddaję regularnej superwizji.

W mojej pracy najważniejsze są dla mnie szacunek, szczerość i poczucie bezpieczeństwa. Jestem po to, żeby wspomóc pacjentów w dążeniu do trwałej zmiany i w konsekwencji, do poprawy jakości życia.

Zachęcamy do kontaktu!

Karolina Hajek

Karolina Hajek

Jestem certyfikowanym terapeutą uzależnień z piętnastoletnim doświadczeniem w pracy z osobami uzależnionymi zarówno od substancji psychoaktywnych jak i behawioralnie. Prowadziłam terapię indywidualną i grupową w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia we Wrocławiu oraz na Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień w Milickim Centrum Medycznym. Obecnie pracuję na Oddziale Psychiatrycznym tegoż centrum oraz w Centrum Profilaktyki i Terapii Psychiatrycznej SALUS w Miliczu, gdzie prowadzę terapię osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA. W swojej pracy wykorzystuję również umiejętności i wiedzę zdobytą w ukończonej przeze mnie Szkole Psychoterapii Gestalt we Wrocławiu.

Najważniejsze dla mnie w mojej pracy jest to, aby wspomóc pacjentów poprzez towarzyszenie im w dokonywaniu zmian w życiu owocujących satysfakcjonującymi relacjami osobistymi i zawodowymi.

Zachęcamy do kontaktu!

Katarzyna Sadowska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie i 4-letnie studia doktoranckie z psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie uzyskałam tytuł doktora nauk społecznych.
Obecnie uczestniczę w 4-letnim całościowym kursie psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe ze Stosowanej Analizy Zachowania, a także Oligofrenopedagogiki. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzinami, osobami niepełnosprawnymi i osobami doświadczającymi przemocy.

Pracuję głównie w nurcie systemowym. Udzielam pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i dorosłym. Prowadzę psychoterapię indywidualną, terapię par i terapię rodzinną. Swoją pracę systematycznie poddaję superwizji.

Zachęcamy do kontaktu!

Paulina Pakulnicka

Ukończyłam psychologię na kierunku psychologia kliniczna i zdrowia na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Byłam uczestniczką szkoleń z zakresu Interwencji Kryzysowej, Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz szkolenia “Otwarty Dialog”. Aktualnie uczęszczam na zajęcia drugiego roku szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej, gdzie podnoszę swoje kwalifikację w zakresie psychoterapii.
W ENSO zajmuję się wsparciem osób znajdujących się w kryzysie. Pracuję z osobami chorującymi psychicznie. Psychoedukuję i wspieram osoby doświadczające przemocy.

Zachęcamy do kontaktu!

Ewa Czajkowska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą z wieloletnim doświadczeniem klinicznym. Jestem absolwentką pięcioletnich studiów magisterskich na wydziale psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Ukończyłam roczne podyplomowe studia z zakresu psychologii klinicznej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej w Sopocie. Obecnie jestem w procesie certyfikacji. Swoją praktykę kliniczną opieram na wciąż pogłębianej wiedzy, doświadczeniu oraz systematycznej superwizji.

Zajmuję się udzielaniem pomocy osobom dorosłym, cierpiącym z powodu lęków, depresji, trudności w budowaniu bliskich relacji, osobom w żałobie oraz nie radzącym sobie z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi. Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu, osobami współuzależnionymi oraz Dorosłymi Dziećmi Alkoholików (DDA) jak również z osobami dotkniętymi traumą i cierpieniem emocjonalnym z powodu różnych dysfunkcji rodzinnych oraz urazów psychicznych.

Zachęcamy do kontaktu!

Urszula Szopa - zdjęcie

Urszula Szopa

Jestem doświadczonym psychologiem i terapeutą uzależnień. Ukończyłam:
– studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Warszawskim.
– Studium Pomocy Psychologicznej w Warszawie, nabywając umiejętności pracy psychoterapeutycznej z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz ich rodzinami(współuzależnionymi).
– szkolenie w zakresie Systemowej Terapii Rodzin prowadzone przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
– Studium Terapii Uzależnień dla specjalistów psychoterapii uzależnień w Warszawie,
– szkolenie w zakresie „Przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w szkole” prowadzone przez Wrocławską Pracownię Psychoedukacji i Terapii ”Plus” PTP.
– szkolenie w zakresie leczenia zaburzeń psychosomatycznych i somatopodobnych w Poznaniu.
– kurs doskonalenia zawodowego: Jak realizować autorski program wychowania ”Życie i miłość” zorganizowany przez DODN w Legnicy
– szkolenie w zakresie pracy wychowawczo-profilaktycznej „Szkolna interwencja wobec ucznia sięgającego po środki psychoaktywne” przeprowadzone przez Pracownię Profilaktyki młodzieżowej „Pro-M” we Wrocławiu.
Posiadam trzydziestoletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywałam między innymi w poradni uzależnień i współuzależnień we Wrocławiu, w poradni zdrowia psychicznego dla osób dorosłych, w szkole podstawowej i gimnazjum, na oddziale psychiatrii dziecięcej, w poradni kardiologicznej oraz w prywatnym ośrodku terapii uzależnień i współuzależnieni i w poradni antynikotynowej.
Prowadzę terapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu, zakupów.
Prowadzę terapię indywidualną i grupową dla osób współuzależnionych.
Udzielam pomocy psychologicznej osobom zmagającym się z nerwicą i depresją oraz będącym w kryzysie psychicznym i rodzinnym. Prowadzę psychoterapię systemową całej rodziny oraz terapię par. Pracuję również z dziećmi i młodzieżą z trudnościami wychowawczymi oraz z ich rodzicami.
Zajmuję się terapią indywidualną osób, które chcą rzucić palenie tytoniu, a także prowadzę zajęcia relaksacyjne dla pacjentów z nerwicą, depresją i pacjentów kardiologicznych (po zawale serca i bypassach).

Zachęcamy do kontaktu!

Anna Formeister – Dziuk

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym w trakcie certyfikacji. Tytuł magistra psychologii uzyskałam na Uniwersytecie Gdańskim, następnie ukończyłam studia podyplomowe z zakresu psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Obecnie uczestniczę w specjalistycznym 4-letnim szkoleniu psychoterapeutycznym w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako psycholog w służbach mundurowych oraz w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Gdańskiego Centrum Zdrowia. Dodatkowo współpracuję z firmami i instytucjami publicznymi prowadząc szkolenia i warsztaty zarówno dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Swoją pracę poddaję stałej superwizji. Stale podnoszę swoje umiejętności i kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach psychologicznej.

W swojej pracy korzystam głównie z podejścia klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii schematu i uważności. Najważniejszą zasadą, którą kieruję się w pracy z klientem, jest relacja oparta na poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, dająca możliwość otwartej rozmowy i wspólnego stawiania czoła trudnościom i wyzwaniom.

Zachęcamy do kontaktu!

Dobry Psycholog Wrocław Dietetyk Farmaceuta Dorota Wójcik

Dorota Wójcik

Jestem psychologiem, dietetykiem oraz farmaceutą. Zajmuję się doradztwem żywieniowym, pomagam w skutecznym odchudzaniu i trwałej zmianie nawyków żywieniowych. Ukończyłam Psychologię i Psychodietetykę na Uniwersytecie SWPS oraz Farmację na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Odbyłam staż zawodowy w Instytucie Psychodietetyki we Wrocławiu. Stale poszerzam swoją wiedzę, biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach. W czasie wolnym prowadzę bloga PracowniaZdrowegoStylu.pl.

Dzięki łączeniu kompetencji z zakresu dietetyki i psychologii lepiej rozumiem moich pacjentów i skutecznie wspieram ich w procesie zmiany w różnorodnych aspektach życia, nie tylko tych ściśle związanych z odżywianiem. Jestem propagatorką pozytywnego podejścia do odchudzania bez diet i wyrzeczeń, ale z troską i w zgodzie z samym sobą. Moim celem jest, aby osoby, z którymi się spotykam, przestały kojarzyć odchudzanie z przymusową dietą. Zdrowy styl życia ma być przede wszystkim przejawem troski o samego siebie.

Zachęcamy do kontaktu!